Żorska młodzież potrafi kibicować - relacja z realizacji projektu

Charakterystyka programu w wersji realizowanej przez Komendę Miejską Policji w Żorach

"POTRAFIĘ KIBICOWAĆ – EURO 2012"

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka programu w wersji realizowanej przez Komendę Miejską Policji w Żorach

 

 

ŻORY – WRZESIEŃ 2009

 

 

WSTĘP

 

W 2008 roku Komenda Miejska Policji w Mikołowie przystąpiła do realizacji autorskiego Programu "Potrafię kibicować – EURO 2012", którym zainteresowała pozostałe jednostki Policji województwa śląskiego. Program jest odpowiedzią na rosnącą falę naruszeń prawa ze strony młodych ludzi podających się za kibiców w czasie, przed rozpoczęciem i po zakończeniu imprez sportowych. Jak wynika z obserwacji negatywnych zachowań młodzieży w zakresie "bycia kibicem" wykraczają one nierzadko poza sam udział w imprezie sportowej, młodzi ludzie wchodząc w kolizję z prawem na co dzień przejawiają swoje uwielbienie dla klubów poprzez niszczenie mienia (akty wandalizmu), skłonność do agresji i bójek wobec rówieśników na zasadzie antagonizmów klubowych. Dlatego też, wobec świadomości, że wiekszość miast boryka się z tym problemem Komenda Miejska Policji w Żorach zgłosiła akces przystąpienia do realizacji Programu.

Zwalczanie negatywnych zachowań ze strony młodych ludzi – uczestników imprez sportowych, prowadzenie czynności zmierzających do wykrycia i skazania winnych naruszeń prawa zostanie tym samym uzupełnione edukacją młodzieży w zakresie prawidłowych zasad kibicowania oraz upowszechnianiem wiedzy w dziedzinie historii sportu oraz zasad poszczególnych dyscyplin sportowych. Perspektywą działań w tym zakresie będzie także organizacja Mistrzostw Europy w 2012 roku na terenie naszego kraju.

 

CELE PROGRAMU

 

Oprócz celów określonych w autorskim Programie "Potrafię kibicować – Euro 2012" przyjęto za zadanie edukację młodzieży w zakresie odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa towarzyszące nieumiejętnemu kibicowaniu, czy niewłaściwemu zachowaniu w czasie imprez sportowych. Szczególną uwagę poświęcono aktom wandalizmu, agresji itp. zjawiskom.

 

ADRESACI PROGRAMU

 

Zgodnie z koncepcją adresatami programu będą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Żorach reprezentowani przez drużyny biorące udział w poszczególnych etapach i ich kluby kibica.

 

ZADANIA

 

W I kwartale 2009 roku z grona nauczycieli żorskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powołano koordynatorów Programu, którzy w czasie kilku spotkań z liderem z Komendy Miejskiej Policji w Żorach przygotowywali projekt realizacji Programu dla miasta Żory. Opierając się o wiedzę i doświadczenie zawodowe, uwzględniając potrzeby młodzieży wynikające z przeprowadzonej ankiety wśród uczniów opracowano harmonogram zadań związanych z przystąpieniem do inicjatywy. Projekt ten został zaprezentowany Władzom Miasta na spotkaniu w miesiącu czerwcu 2009 roku, jakie odbyło się w Urzędzie Miasta.

 

Wzorem mikołowskiego Programu zadania realizowane będą w II fazach.

 

I faza Programu przewiduje:

 

1.Edukację w zakresie właściwych zasad kibicowania poprzez promocję idei kibicowania i prawidłowych zachowań na imprezach masowych, przybliżenia zasad odpowiedzialności związanych z niewłaściwym zachowaniem naruszającym prawo w czasie imprez sportowych, przed ich rozpoczeciem i po ich zakończeniu (zwrócenie szczególnej uwagi na akty agresji, wandalizmu, zakłócanie ładu i porzadku publicznego i związane z tym konsekwencje prawne).

 

2. Przybliżenie młodzieży wiedzy w dziedzinie historii sportu, zasad poszczególnych dyscyplin sportowych, sylwetek zasłużonych polskich sportowców.

 

Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez przeprowadzenie spotkań z młodzieżą szkół gimnazjalnych i podangimnazjalnych z udziałem przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

 

II faza będzie przebiegała w trzech etapach:

 

 

  1. Przeprowadznie rozgrywek sportowych zmierzających do wyłonienia półfinalistów spośród 10 zespołów wytypowanych w miejscowych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  2. Przeprowadznie rozgrywek półfinałowych zmierzających do wyłonienia finalistów spośród zespołów zakwalifikowanych w I fazie zawodów.

  3. Przeprowadznie imprezy finałowej zmierzającej do wyłonienia najlepszej drużyny spośród zespołów reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz wytypowanie najlepszego klubu kibica.

 

 

I. Realizacja poszczególnych etapów odbędzie się poprzez przeprowadzenie rozgrywek na Hali Soprtowej, uczniowie zmierza się kolejno w testach sprawności:

 

- "Sprawni jak żołnierze"

- test dla kandydatów na AWF we Wrocławiu

- test dla kandydatów do Policji

 

każdy etap uzupełniony będzie konkursem wiedzy z zakresu historii sportu i zasad poszczególnych dyscyplin sportowych.

 

W czasie organizacji I etapu zawodów zostanie ogłoszona kolejna konkurencja dla drużyn biorących udział w programie, która będzie polegała na przygotowaniu projektu wykonania grafitti na przystanku autobusowym, a następnie wykonania prac we wskazanych przez organizatorów miejscach w czasie II etapu rozgrywek pomiędzyszkolnych. Teamtyka prac musi pokrywac się z ideą realizowanego programu.

 

 

 

II. W celu podniesienia efektywności i poziomu przyjętych do realizacji zadań przyjęto konieczność pozyskania autorytetów ze świata sportu i ich wsparcia w dziedzinie edukacji młodzieży. Zaproszenie na spotkania w czasie poszczególnych rozgrywek sportowców będzie się odbywało z uwzględnieniem możliwości oraz w oparciu o informacje wskazane przez uczniów w przeprowadzonej ankiecie.

 

III. Ważnym elementem będzie promocja Programu na terenie miasta, w tym celu realizatorzy zainteresują przedsięwzięciem lokalne media, i na bieżąco będą przekazywać informacje dotyczące przebiegu Programu na terenie miasta. Zadanie będzie realizowane poprzez:

 

- stworzenie panelu na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Żorach z informacją

o Programie,

 

- przekazanie powyższych informacji na autorską stronę Programu – www.potrfiekibicowac.pl

 

- przekazywanie bieżących informacji o treści realizowanych zadań w toku codziennych roboczych kontaktów z dziennikarzami.

 

 

CZAS REALIZACJI

 

Przewidywany termin rozpoczęcia Programu: październik 2009 roku.

Finał zaplanowano na miesiąc czerwiec 2010 roku.

 

KOORDYNATORZY

 

Koordynatorem Programu z ramienia KMP w Żorach będzie wyznaczony funkcjonariusz.

Koordynatorzy z ramienia szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: pedagodzy wytypowani przez dyrektorów szkół.

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ

 

Ocena efektywności działań zostanie opracowana w oparciu o treść wypełnionych ankiet wśród pedagogów zaangażowanych w realizację Programu po jego zakończeniu.