Porady dla kierowców - Rok pieszego 2010 - Komenda Miejska Policji w Żorach

Rok pieszego 2010

Porady dla kierowców

Poniżej zamieszczamy treś udzielonej odpowiedzi na prośbę administratorów portalu "Wirtualne Żory" zamieszczoną na Forum w wątku "Zanim zaparkujesz pomyśl".

 

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Wasze liczne wątpliwości, które pojawiły się w komentarzach na Forum portalu „Wirtualne Żory” pragnę poinformować, że we wrześniu tego roku znowelizowano przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 nr 98 poz.602 . W myśl obecnie obowiązujących reguł prawnych kierowcy mogą zostać ukarani przez Policję za łamanie przepisów także na drogach wewnętrznych, czyli na  osiedlowych uliczkach, parkingach przy supermarketach czy centrach handlowych. Do czasu nowelizacji ustawy znaki drogowe postawione w tych miejscach miały jedynie charakter czysto porządkowy, prawo nie zezwalało na karanie kierowców  łamiących zakazy wynikające z tego typu oznakowań, policjanci interweniowali jedynie wówczas jeśli dochodziło do zagrożenia życia lub zdrowia. Obecnie wszystkich kierujących obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do przepisów zarówno na drogach publicznych, jak i wewnętrznych oraz parkingach, gdzie właściciel, czy zarządca terenu może ustanowić tzw. strefę ruchu. Kierowcy winni mieć świadomość, że za „złamanie prawa” będą karani. Nowelizacja ustawy obowiązuje od września 2010 roku, do pełnej realizacji zadań wynikających z jej postanowień, w tym egzekwowania przestrzegania prawa przez kierowców brakuje nadal przepisów wykonawczych, bez tych policjanci w pewnym sensie mają “związane ręce”, bowiem w myśl art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, mowa tu o przepisach wykonawczych dotyczących nowych oznakowań na drogach wewnętrznych.
W strefie zamieszkania definiowanej przez ustawę Prawo o ruchu drogowym jako obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi (znaki o symbolu D-40) obowiązują trzy podstawowe zasady: dopuszczalna prędkość dla pojazdów wynosi 20km/h, piesi mogą poruszać się całą szerokością jezdni i mają pierwszeństwo przed pojazdami, natomiast parkowanie dozwolone jest jedynie w miejscach ściśle wyznaczonych oznakowanych za pomocą znaków drogowych o symbolu D-18.   Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania,
z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami tj. do spółdzielni, administracji, zarządów. Drogami publicznymi natomiast, za wyjątkiem autostrad
i dróg ekspresowych, zarządza prezydent miasta.
Niektóre przepisy dotyczące zakazu ruchu, czy postoju nie obowiązują natomiast osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej kierujących pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową , a także kierujących pojazdem przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej, pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją
osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Warunkiem jednak jest umieszczenie karty parkingowej za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.
Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on
z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd
na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli
to tylko możliwe, poza jezdnią. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi oraz w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną, a także zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.
Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym zezwalają na  zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m; pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
Jeżeli szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m dopuszcza się także zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru.
Kierowcy nieprzestrzegający obowiązujących przepisów mogą zostać ukarani stuzłotowym mandatem karnym, otrzymają też dodatkowo 1 punkt karny. W postępowaniu mandatowym policjant może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego w terminie do 14 dni od daty ujawnienia wykroczenia jedynie, gdy schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku
lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia; stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu – w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu
w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Jeżeli sprawca wykroczenia odmówi przyjęcia mandatu karnego w ciągu 30 dni zostaje sporządzony wniosek do sądu o ukaranie. Przytoczone przepisy pozwalają więc na podejmowanie czynności przez funkcjonariuszy policji także w sytuacji kiedy czyn zostaje ujawniony pod nieobecność sprawcy, w tym wypadku policjant sporządza zazwyczaj notatkę urzędową i podejmuje dalsze czynności prawem nakazane. Jeśli osoba postronna zauważy takie wykroczenie i zdecyduje się na powiadomienie policji zostanie poproszona o podanie danych,
gdyż w dalszej procedurze karnej będzie występowała w charakterze świadka co niezbędne jest
w procesie dowodzenia zmierzającym do ustalenia osoby winnej zarzucanego jej czynu.
Warto wspomnieć, że ustawodawca przewidział też możliwość usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch
lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, a także przemieszczenia lub usunięcia z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.
 W licznych wypowiedziach na Forum portalu zarzuca się policjantom brak reakcji na zgłoszenia dotyczące niewłaściwego parkowania, a nawet brak reakcji na zdarzenie w chwili jego zaistnienia. Szanowni Państwo, zapewniam, że każde zgłoszenie w naszej jednostce jest przyjmowane i rejestrowane, nie ma możliwości, aby jakakolwiek interwencja zgłoszona przez Państwa nie została w ogóle podjęta. Oficerowie dyżurni przyjmujący zgłoszenia, uwzględniając liczbę patroli, wagę interwencji wysyłają policjantów zgodnie z obowiązującymi algorytmami działania. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Dz.U. 1990 Nr 30 poz.179 stanowi już  pierwszych słowach, iż Policja powołana została do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych to zadania jakie podejmowane są przez nas jako priorytetowe, co nie oznacza, że inne pozostają poza naszym zakresem czynności służbowych, świadczą między innymi o tym dane statystyczne dotyczące ilości nałożonych mandatów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym. Tylko w tym roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Żorach nałożyli 3340 mandatów karnych za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym 1320 za niestosowanie się do znaków
i sygnałów drogowych, 57 za tamowanie i utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania oraz 1963 za wykroczenia przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie
lub o porządku na drogach publicznych. Pragnę poinformować, że na uwagę zasługują również wyniki osiągane przez naszych pracowników zespołu monitoringu, tylko w tym roku obsługując kamery przyczynili się oni do ukarania 73 kierowców łamiących przepisy w ruchu drogowym,
z czego 45 przypadków dotyczyło nieprawidłowego parkowania.
 Reasumując, pozwolę sobie zauważyć, że sytuacja na drogach wewnętrznych, nieadekwatna ilość miejsc parkingowych na osiedlach w stosunku do ilości zarejestrowanych pojazdów, powszechne łamanie przepisów dotyczących parkowania to problem nie tyle lokalny
co ogólnopolski, w większości miast brakuje miejsc parkingowych, kierowcy łamią przepisy,
a stróże prawa walczą z tym procederem. Jesteśmy przekonani, że sytuacja uległaby znacznej poprawie, gdyby oprócz naszych działań, sami kierowcy zadbali o kulturę na drogach, a i zmienili swój stosunek do przestrzegania obowiązującego prawa, czego moim kolegom i Państwu serdecznie życzę.

Z pozdrowieniami

st.asp.Kamila Sieldarz – rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach