Wszystko o rzeczach znalezionych - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Wszystko o rzeczach znalezionych

Data publikacji 06.01.2016

W czerwcu 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o rzeczach znalezionych. Określa ona nie tylko obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego, ale i tryb postępowania z rzeczami znalezionymi, a także z przedmiotami posiadającymi wartość historyczną, naukową lub artystyczną . W myśl nowych przepisów postępowanie w powyższym zakresie należy do zadań własnych każdego powiatu. Policję natomiast należy zawiadomić tylko w przypadku znalezienia rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia.

Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić tę osobę o jej znalezieniu i wezwać do odbioru. Jeśli właściciel nie jest znany znalazca winien natychmiast powiadomić o tym fakcie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub znalezienia rzeczy – starostę. W ten sam sposób powinna postąpić osoba, która znalazła pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej bądź rzeczy, których cechy zewnętrzne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy.

O znalezieniu przedmiotów, których posiadanie wymaga pozwolenia, zgodnie z nową ustawą o rzeczach znalezionych, należy niezwłocznie zawiadomić Policję. W szczególności, gdy jest to broń, amunicja, materiały wybuchowe, ale także dowód osobisty lub paszport. Jeśli osobiste oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia wystarczy wskazać miejsce, w którym przedmiot taki się znajduje.

Postępowaniami w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowaniem, przechowywaniem i poszukiwaniem osób uprawnionych do ich odbioru zajmują się specjalne komórki organizacyjne powoływane w tym celu przez starostów. Urzędnicy w przypadku przyjęcia rzeczy znalezionej odnotowują ten fakt w protokole zawiadomienia, na podstawie którego znalazca otrzymuje stosowne poświadczenie uprawniające go do ewentualnego znaleźnego. Wyjątek stanowią jednak przedmioty o szacunkowej wartości poniżej 100 złotych, w przypadku których starosta może odmówić ich przyjęcia. Wówczas to znalazca może postąpić z nimi według własnego uznania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych, Dz.U.z 2015 poz. 397