Jak postąpić w przypadku znalezienia rzeczy? - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Jak postąpić w przypadku znalezienia rzeczy?

Data publikacji 22.08.2017

Od ponad 2 lat obowiązują nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych, zgodnie z którymi odbieranie zawiadomień, przyjmowanie, przechowywanie i poszukiwanie ich właścicieli należy do zadań własnych powiatu. Zdarza się jednak, że mieszkańcy takie przypadki zgłaszają na komendę, choć w mieście działa Biuro Rzeczy Znalezionych. Przypominamy, że o znalezieniu rzeczy należy niezwłocznie zawiadomić Policję tylko wówczas, gdy jej posiadanie wymaga pozwolenia lub jest nią dowód osobisty, bądź paszport.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa1 na każdym znalazcy ciążą pewne obowiązki. Po pierwsze jeśli zna osobę uprawnioną do odbioru takiej rzeczy zobowiązany jest natychmiast ją powiadomić i wezwać do odbioru, po drugie kiedy nie wie do kogo należy o znalezieniu tej rzeczy niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę. Postępowanie to dotyczy wszelkich przedmiotów, ale też pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności (złota, platyny, srebra, w tym monet i wyrobów z nich wykonanych, kamieni szlachetnych, pereł oraz koralu) oraz rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Podobnie powininna zachować się osoba, która znajdzie rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku, gdy jest nią dokument wojskowy.

Odbieraniem zawiadomień, przyjmowaniem, przechowywaniem oraz poszukiwaniem ich właścicieli zajmują się Biura Rzeczy Znalezionych działające przy urzędach miejskich, czy starostwach powiatowych. Urzędnicy przy odbieraniu zawiadomień oraz przyjmowaniu rzeczy znalezionych sporządzają protokół oraz specjalne poświadczenie, a następnie podejmują dalsze kroki zmierzające do ustalenia uprawnionych do ich odbioru.

Tylko w przypadku znalezienia rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, a w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Policję. To samo dotyczy znalezionych dowodów osobistych lub paszportów. Należy jednak pamiętać, że jeżeli osobiste oddanie takiej rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia do spełnienia obowiązku wystarczy jedynie wskazanie policjantom miejsca, gdzie taki przedmiot się znajduje. Finalnie i tak o znalezieniu i tego typu rzeczy informacja trafia do starosty.

O czym znalazcy powinni jeszcze wiedzieć?

  • jeśli znajdziemy rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego rzecz oddajemy zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego
  • jeżeli uczynimy zadość swoim obowiązkom, możemy żądać w chwili wydania od właściciela znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy
  • w przypadku, gdy znajdziemy rzecz stanowiącą zabytek lub materiał archiwalny będący własnością Skarbu Państwa przysługuje nam nagroda, której wysokość określa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • jeśli starosta odmówi nam przyjęcia rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych (poza rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artsytycznej) możemy z nią postąpić według swojego uznania.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH UM w ŻORACH

1Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych Dz.U. 2015 poz. 397